Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top đôi mươi Đề thi giờ Anh lớp 3 năm học 2022 - 2023 mới nhất | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Bộ trăng tròn Đề thi giờ Anh lớp 3 năm học 2022 - 2023 mới nhất tương đối đầy đủ Học kì 1 với Học kì 2 bao gồm đề thi thân kì, đề thi học tập kì có đáp án chi tiết, cực ngay cạnh đề thi thừa nhận giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi tiếng Anh 3.

Bạn đang xem: Bài tập ôn thi tiếng anh lớp 3 cả năm có đáp án


Mục lục Đề thi tiếng Anh lớp 3 năm 2022 - 2023 new nhất

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 - kết nối tri thức


- Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1

Bộ đề thi giờ Anh lớp 3 - Cánh diều


- Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 1

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 1

Lưu trữ: Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 sách cũ

- Tải bộ đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 1:

Tải xuống

- Tải bộ đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 2:

Tải xuống

Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 3

(mới) Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 năm 2021 (60 đề)


Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. VIẾT TIẾNG ANH mang lại CÁC SỐ SAU

A)

*

B)

*

C)

*

D)

*

E)

*

II. ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT TIẾNG VIỆT


a.H__L__ __: _________________________________

b.G__ __D__Y__: _____________________________

c.__IN__: ____________________________________

d.H__ __ OL__: _______________________________

e.N__ C__: ___________________________________

III. SẮP XẾP LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a.SEY: _________________________________________________

b.LUBE: _______________________________________________

c.XSI: _________________________________________________

d.THERFA: _____________________________________________

e.ESE: _________________________________________________

IV. ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a.Hello. __________ Phong. What __________ your __________?

b.Hi, Phong. __________ name __________ Nga. Nice __________ __________ you.

c.How __________ you __________ __________ name?

d.__________ N – G – A, Nga.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI

a.How bởi you spell your name?

______________________________________________________

b.How old are you?

______________________________________________________

c.Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d.Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e.Who is that? (friend, Huong)

______________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

A. Four B. Two C. Ten D. Six E. Five

II.

A. H__L__ __: ___Hello: Xin chào

B. G__ __D__Y__: ___Goodbye: Tam biệt

C. __IN__: ______Fine: Tốt/ ổn

D. H__ __ OL__: __How old: từng nào tuổi

E. N__ C__: ____Nice: tốt/ thú vị

III.

A. SEY: ___________________YES__________________________

B. LUBE: _________________BLUE_________________________

C. XSI: ____________________SIX__________________________

D. THERFA: ________________FATHER_______________________

E. ESE: ____________________SEE___________________

IV.

A. Hello. I’m Phong. What is your name?

B. Hi, Phong. My name is Nga. Nice to meet you.

C. How vị you spell your name?

D. It’s N – G – A, Nga.

V.

A. It is L - E, Le.

B. I am ten years old

C. Yes, it is.

D. No, it isn’t.

E. That is my friend. Her name is Huong.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Lựa chọn từ khác loại

1. name she he they

2. classroom libraryit book

3. smallIt’sbignew

4. bookthat pen pencil

5. myyourbrotherhis

II. Chọn câu trả lời đúng

1. How _________ you?

A. AmB. IsC. AreD. It

2. Good bye. _________ you later.

A. WhatB. SeeC. HowD. Are

3. ____________ it a pen?

A. IsB. SeeC. AmD. Bye

4. It is ___________ table.

A. IsB. AC. AnD. You


5. __________. I am Linda

A. HelloB. ByeC. ItD. You

6. How _________ she?

A. AmB. IsC. AreD. It

7. Hello. Nice khổng lồ ______ you.

A. WhatB. SeeC. HowD. Are

8. It ________ a dog.

A. IsB. SeeC. AmD. Not

9. It is ___________ apple.

A. IsB. AnC. AD. She

10. __________. I am Linda.

A. HiB. FineC. YesD. No

III. Sắp xếp những từ sau đây thành câu trả chỉnh.

1.

Xem thêm: Điều Khiển Quạt Điều Khiển Từ Xa Panasonic Từ Xa Chính Hãng, Điều Khiển Quạt Panasonic Từ Xa Chính Hãng

name’s / Ricky/ my.

___________________________________

2. I’m/ ,thank/ you/ fine.

___________________________________

3. your/ please/ book/ open.

___________________________________

4. in/ may/ out/ I/ ?

___________________________________

5. this/ school/ my/ is.

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Lựa chọn từ khác loại

1. Name 2. It 3. It’s 4. That 5. Brother

II. Chọn câu trả lời đúng

1. C 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. C 10. A

III. Sắp xếp những từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1. My name is Ricky.

2. I’m fine, thank you.

3. open your book, please.

4. May I go out?

5. This is my school.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi unique Giữa kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Odd one out.

1. A. Mother B. Teacher C. Father D. Brother

2. A. Family B. Father C. Mother D. Sister

3. A. Bathroom B. House C. Kitchen D. Bedroom

4. A. Classroom B. Dining room C. Kitchen D. Living room

5. A. Pond B. Yard C. Fence D. Mirror

II. Read và match.

1. Who’s that?a. Yes, there is one
2. Where’s the cat?b. It is near the TV
3. Are there any tables in the kitchen?c. No, there isn’t
4. Is there a pond in his garden?d. Yes, he does
5. Does Alan have a robot?e. That’s my mother

Answer:

1 - .....2 - .....3 - .....4 - .....5 - .....

III. Choose the correct words khổng lồ complete the sentences.

1. Be quiet, ..............

A. His B. Is C. This D. Please

2. A: Is that ............ Pen? – B: No, it is not.

A. You B. Your C. My D. Me

3. There are six chairs ...... My living room

A. At B. Next C. In D. Out of

4. Goodbye. See you ............

A. Behind B. Later C. Before D. Morning

5. This is my .............. Her name is Mary.

A. Sister B. Brother C. Father D. Grandfther

IV. Complete the paragraph.

bathroom house There They small bedrooms

This is my (1) ________. It is big. There is a living room, a kitchen, three (2)__________ and a garden in it. There is a (3)_____________ inside each bedroom. This is my bedroom. It’s small. There is a bed, a desk, a chair, and a bookcase. (5)_________ is a big poster on the wall. Look! I have three balls. (6)_______ are under the bed.

V. Look at the picture & the letters. Write the words.

*

*

VI. Read the passage & write Yes or No.

This is my living room. There are many things in the room. There are three windows & a door. There is a table, six sofas and two chairs. There is a lamp on the table and a TV on the cupboard. There are two pictures, a fan hâm mộ and a clock on the wall.

YesNo
1. This is the living room.
2. There are two windows.
3. There is a sofa.
4. The lamp is on the table.
5. The fan is above the wall.

ĐÁP ÁN

I.

1. B2. A3. B4. A5. D

II.

1 - e2 - b3 - a4 - c5 - d

III.

1. D2. B3. C4. B5. A

IV.

1. House2. Bedrooms3. Bathroom4. There5. They

V.

fencebathroom
planecupboard

VI.

1. Yes2. No3. No4. Yes5. No

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Odd one out.

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Mèo B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Mèo B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in domain authority Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho bỏ ra Minh City. There are no clouds.

CitiesWeather
Ha Noi
Hue
Da Nang
Ho chi Minh city

IV. Look và reorder the words.

*

*

*

V. Look và read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.

Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls & boys are chatting.

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys & girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys và girls

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho bỏ ra Minh citySunny

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

V.

1. X2. V3. X4. X

VI.

1. B2. A3. C4. C

- Tải bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1:

Tải xuống

- Tải bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2:

Tải xuống